Subsidies

Subsidies

Subsidies

Welke subsidies zijn er mogelijk wanneer ik mijn woning aardgasvrij wil maken? Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken. Let op! De woning moet zich wel in het postcodegebied van Garyp bevinden.

Maximum bedrag per woning

De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het hieronder genoemde percentage van de subsidiabele kosten van de maatregelpakketten 1 tot en met 3. • Maatregelpakket 1: Isolatie (bijv.: bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie , dakisolatie, kier- en luchtdichting etc.). De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.

• Maatregelpakket 2: Installatie (bijv.: warmtepomp, luchtwarmtepompboiler, inductiekookplaat, infrarood panelen, zonnepanelen, elektrische CV, elektrische radiatoren, alleen WTW, etc.) De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Waarbij een maximum geldt voor fotovoltaïsche zonnepanelen vanaf 1 maart 2021 van € 5000,- (incl BTW) en een maximum voor een inductiekookplaat van € 1000,- (incl BTW) per 1 januari 2021.

• Maatregelenpakket 3: externe financiering. Om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren kan hiervoor subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,00.

• Outside the box maatregel. Als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,00. Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,00.

Het totaal van de maatregelen van de pakketten 1 t/m 3 zal nooit meer bedragen dan het maximum van: Voor het jaar 2019: € 10.000,- per woning Voor het jaar 2020: € 9.000,- per woning Voor het jaar 2021 € 9000,- per woning Voor het jaar 2022 en verder € 8300,- Voor outside the box oplossingen kan worden besloten om ook nog extra subsidies beschikbaar te stellen.

Met ingang van 1 januari 2022 bevat de subsidieverordening ook een mogelijkheid om de woning door middel van een hybride warmtepomp en aanvullende maatregelen aardgasarm te maken. De proeftuin toont aan dat de onrendabele kosten voor het aardgasvrij maken van oudere woningen dermate hoog zijn dat deze groep woningeigenaren nauwelijks of niet in beweging komt. De investering met bijbehorende forse bouwkundige en installatietechnische ingrepen zijn voor zittende bewoners vaak een brug te ver. Meestal is daar dan een natuurlijk moment voor nodig (bv. aankoop en renovatie van de woning). Om ook deze groep woningeigenaren te stimuleren tot verminderd gasverbruik en dus Co2 besparing is in de subsidieverordening 2022 de mogelijkheid geboden om onder voorwaarden ook voor subsidie in aanmerking te komen voor het aardgasarm maken van de woning. Hiermee komt stapsgewijs het uiteindelijke doel (een aardgasvrije woning) in beeld.

Wanneer werkzaamheden uitvoeren?

De bovengenoemde maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning. In bijzondere situaties kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besloten worden om bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen. Bewoner kan een gemotiveerd verzoek indienen om een voorschot tot 75% van het subsidiebedrag te verkrijgen. De subsidie is niet kostendekkend maar dekt een deel van de investeringen die niet kunnen worden terugverdiend (de zogenaamde onrendabele top).

Financiering(en)

Naast de aangegeven subsidie(s) zal er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op een passende financiering. Op dit moment zijn de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar:

1. De Energiebespaarlening, met een looptijd tussen 10 en 15 jaar met een zeer lage rente. Deze lening kent enkele varianten die maatwerk in uw situatie mogelijk maken. 2. In sommige gevallen kunt u het best worden (bij-) gefinancierd door uw eigen bankinstelling.

Quick Scan aanvragen!

Iedereen die voor subsidie binnen de pilot in aanmerking wil komen moet eerst een gratis Quick Scan aanvragen. 
Deze is aan te vragen via deze website. Ook kunt u een bezoek brengen aan It Enerzjyhûs in Garyp.