Postkoderoas krite Garyp

Informatie

Informatiebrochure

Veel gestelde vragen (FAQ) over de SCE Postkoaderoas Krite Garyp

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties bij het lokaal en collectief opwekken van duurzame energie. Per 1 april 2021 vervangt de SCE de fiscale regeling verlaagd tarief (welke beter bekend was als de postcoderoosregeling).

 1. Tot wanneer kan worden aangemeld voor deelname?

Op dit moment is de EKG bezig om de SCE-regeling te onderzoeken en uit te werken. De eerste stappen zijn hiervoor gezet. Het is echter wel belangrijk voor de EKG om te weten hoeveel belangstelling er is. De overheid verplicht namelijk om een minimum aantal aan leden te hebben. Voor de SCE van de EKG is dit 50 (1 per 5 kW piek opgesteld vermogen). Tevens is op dit moment de subsidie voor 2021 op. Vanaf april 2022 kan de EKG een nieuwe aanvraag indienen. Hiervoor zijn we druk met het uitwerken van allerlei documenten. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk personen te bereiken en te informeren over de SCE. Er kan aangemeld worden totdat alle certificaten zijn verkocht.

 

 1. Hoe werkt de SCE regeling?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Een exploitatiesubsidie wordt verstrekt (door de overheid) aan organisaties die meer kosten voor hun activiteit maken dan dat deze activiteiten opleveren. Energiecoöperaties ontvangen met de SCE gedurende de looptijd (gegarandeerde looptijd van 15 jaar) van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De SCE-subsidie:

 • bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctie bedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
 • wordt berekend per kilowattuur (kWh). De overheid legt geld bij, omdat de productie van duurzame energie vaak meer kost dan opbrengt.

 

 1. Wat wordt verstaan onder het basisbedrag?

Het basisbedrag is een vastgesteld bedrag per kWh dat de energie coöperatie ontvangt voor de opgewekte energie. De hoogte van het vastgestelde basisbedrag is een gegarandeerde vergoeding en bestaat uit een deel subsidie en de (gemiddelde) marktprijs voor de geproduceerde elektriciteit; de verkoop van elektriciteit en Garanties van Oorsprong.

 1. Wat wordt verstaan onder het correctiebedrag?

Het correctiebedrag is de theoretische opbrengst per geproduceerde kWh energie. Jaarlijks wordt door het Planbureau voor leefomgeving (PBL) de gemiddelde marktprijs vastgesteld voor geproduceerde elektriciteit. Dit is het correctiebedrag, het bestaat uit de som van:

 • de gemiddelde elektriciteitsprijs,
 • de gemiddelde waarde van de Garanties van Oorsprong,
 • en eventuele andere inkomsten.

De correctiebedragen worden jaarlijks vastgesteld. Subsidie ontvang je als voorschot. Dat voorschot wordt berekend op basis van een voorlopig correctiebedrag.

 1. Wat zijn garanties van oorsprong?

Garanties van Oorsprong (GvO) zijn verhandelbare certificaten waarmee de energieleverancier aantoont dat “groene” elektriciteit is geproduceerd en op een elektriciteitsnet is ingevoed. GvO’s voor netlevering kunnen verhandeld worden en vertegenwoordigen dus een economische waarde. Je kunt ze verkopen. Ze worden afgegeven door CertiQ, de garantiebeheerinstantie.

 

 1. Waarom is deze SCE regeling?

De overheid wil met deze SCE regeling de lokale opwek van duurzame elektriciteit stimuleren. Omwonenden kunnen namelijk gezamenlijk duurzame energie opwekken en hiermee hun steentje bijdragen aan energiebewustzijn. Deze SCE regeling maakt het mogelijk dat omwonenden, in plaats van energie op te wekken op eigen dak of grond, makkelijker aan kunnen sluiten bij een gezamenlijk project in de buurt.

 1. Wat is het verschil met de oude fiscale regeling verlaagd tarief?

Deze SCE vervangt de oude regeling verlaagd tarief, ook wel bekend als postcoderoosregeling. Bij de postcoderoosregeling kregen de leden van een coöperatie, korting op hun energiebelasting, als ze in de zogenaamde postcoderoos woonden. De SCE is bedoeld om nieuwe opwekprojecten van energiecoöperaties te ondersteunen. De SCE regeling zorgt voor meer zekerheid over de toekomstige inkomsten van energieproject en dat die voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. De regeling biedt deze zekerheid.

 • De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie om de winst te verdelen onder de leden. In de oude postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie belastingvoordeel via hun energieleverancier.
 • Bij de SCE is er geen koppeling meer met het elektriciteitsverbruik van participerende leden. Daardoor kent hij ook minder “rompslomp” met energieleveranciers.
 1. Houd ik thuis mijn eigen energieleverancier?

Bij participanten van de SCE-regeling verandert er thuis niets. Het contract met de huidige energieleverancier kan gewoon worden voortgezet. De zonnepanelen liggen immers op een andere locatie (ander adres) en de opgewerkte groene stroom gaat vanuit die locatie (Griene Greide) het elektriciteitsnet op. Als u thuis ook groene stroom wilt gebruiken, kunt u overstappen naar Energie van Ons. Dit is niet verplicht, maar met de garanties van oorsprong, is aan te tonen dat zij volledig groene elektriciteit verkopen. Bij een overstapt helpt de EKG graag. Via de EKG kan er korting worden gegeven.

 1. Hoe lang loopt de SCE regeling?

Energiecoöperaties ontvangen met de SCE gedurende de looptijd (gegarandeerde looptijd van 15 jaar) van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh.

 

 1. Wat is een postcode roos?

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten bij aanvang wonen binnen dit postcoderoosgebied. Leden van de coöperatie of VvE moeten in de vastgestelde postcoderoos van de productie-installatie wonen.

Deelname is per adres met een kleinverbruikersaansluiting (< 3 x 80 ampère). Het adres ligt in postcode 9263 of in een aangrenzende postcode. (Postcoderoos: 9265, 9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264, 9003).

 1. Welke soort productie-installaties komen in aanmerking?

Er zijn diverse categorieën productie-installatie: Zon-pv, wind op land en waterkracht. De EKG kiest voor een Zon-PV installatie op een grootverbruikersaansluiting. Er is op locatie de Griene Greide nog ruimte voor ongeveer 500 zonnepanelen. Afhankelijk van de leverancier zullen er zonnepanelen worden geplaatst met 450 Wattpiek vermogen.

 

 1. Hoeveel levert een paneel jaarlijks op?

De opbrengst van de zonnepanelen, hangt af van het soort zonnepaneel dat wordt geïnstalleerd.

In de huidige offertes worden zonnepalen aangeboden van 450 Wattpiek per stuk.

Met 900 vollasturen per jaar, volgt uit de berekening dat zo’n paneel 405 kWh per jaar opwekt.

 

 1. Voor wie is de regeling bedoeld?

De SCE-regeling is voor coöperaties, waarbinnen alle leden samenwerken en zeggenschap hebben.

De coöperatie vraagt de subsidie aan en is de ontvanger van de subsidie. De coöperatie is namelijk ook de partij die investeert in de productie-installatie en die ook de inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld de verkoop van de opgewekte energie. Naast de inkomsten zijn er ook kosten. Als de kosten betaald zijn vanuit de inkomsten en er (financiële)middelen overblijven, is er winst. Deze winst wordt verdeeld over de participerende leden.

 

 1. Wie kan profiteren van deze regeling?

Particulieren en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting die samen investeren in het opwekken van duurzame energie. Voorwaarde is dat de deelnemers in de omgeving wonen, binnen een zogenaamd postcoderoosgebied.

 

 1. Kunnen bedrijven en verenigingen ook gebruik maken van deze regeling?

Bedrijven, verenigingen of stichtingen die gevestigd zijn in de postcoderoos mogen ook lid zijn. Als voorwaarde geldt wel dat ze een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3 x 80 ampère) moeten hebben.

 

 1. Wat is een klein verbruikersaansluiting?

U bent een kleinverbruiker als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1×35 of 3×25 Ampère.

Wat de grootte van uw aansluiting is, leest u op uw meter of op de energierekening. Komt u er niet uit? Vraag dan aan uw netbeheerder wat de grootte van uw aansluiting is.

 

 1. Wat is een ledenovereenkomst?

Dit is een overeenkomst tussen het lid en de coöperatie waarin de rechten en plichten van de coöperatie en het lid nader worden vastgelegd. De ledenovereenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast wat is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de coöperatie. De wet schrijft voor dat deze ledenovereenkomst moet bestaan. Over de inhoud ervan zegt de wet verder niets.

 

 1. Wat is een deelnemersovereenkomst?

Een deelnemersovereenkomst of participatieovereenkomst legt de afspraken vast waaronder een deelnemer deelneemt in het project. De SCE stelt geen voorwaarden aan de inhoud van de deelnemersovereenkomst, behalve dat het de financiële inleg van de deelnemer beschrijft. In de overeenkomst moeten naam en adres worden benoemd.

 

 1. Wat zijn kosten per certificaat?

Op dit moment is de EKG bezig om de SCE-regeling te onderzoeken en uit te werken. Hier komt veel bij kijken. Onder anderen het aanvragen van een vergunning, maar ook het opvragen van offertes.

De kosten voor de SCE bestaan uit eenmalige kosten (aanschaf panelen, omvormers, etc.)

en uit terugkerende kosten (verzekeringen, etc.). Vooral de eenmalige kosten hebben invloed op de kosten van het certificaat. We kunnen de kosten van een certificaat pas definitief berekenen als er een definitieve keuze is gemaakt uit alle offertes. Een schatting van de kosten van de certificaten ligt tussen de € 400 en € 500.

 

 1. Wat gebeurt er als een lid opzegt?

Over het vertrek van een lid uit een coöperatie waarin eigen vermogen is ingebracht, moeten specifieke afspraken worden gemaakt. De coöperatie moet in haar statuten vastleggen onder welke voorwaarden een lidmaatschap kan worden beëindigd.

 

 1. Wat gebeurt er als een lid verhuist?

Het is, in tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling, geen probleem als een deelnemend lid verhuist. Zolang de deelnemers in je project op het moment van deelname maar een adres in de postcoderoos van het betreffende project hebben (dus het centrale viercijferige postcodegebied en de direct aangrenzende gebieden).

 

 1. Is de deelname overdraagbaar?

Ja, het lidmaatschap is overdraagbaar. Dit kan bijvoorbeeld bij overlijden of via erfopvolging. De erfopvolger komt dan op de ledenlijst te staan. Dit moet wel gemeld worden bij de energiecoöperatie i.v.m. de administratie.

Wij stellen het zeer op prijs als personen welke willen deelnemen aan de SCE ook lid zijn van de EKG.

Lid worden